Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

papalism /'peipəlizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa giáo hoàng