Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

papaveraceous /pəpeivə'reiʃəs/  

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) họ thuốc phiện ((như) papaverous)