Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cây thuốc phiện

    * Các từ tương tự:
    papaveraceous, papaverous