Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

papalist /'peipəlist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa giáo hoàng