Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] giáo hoàng
  papal authority
  quyền lực giáo hoàng

  * Các từ tương tự:
  papalism, papalist, papally