Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastor /'pɑ:stə[r]/  /'pɑstər/

  • Danh từ
    mục sư

    * Các từ tương tự:
    pastoral, pastoral letter, pastorale, pastorali, pastoralia, pastoralism, pastoralist, pastorally, pastorate