Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cha xứ
    (khẩu ngữ) mục sư (đạo Tin Lành)

    * Các từ tương tự:
    parson's nose, parsonage, parsonic