Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parsonage /'pɑ:snidʒ/  

  • Danh từ
    tòa cha xứ