Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parsonic /pɑ:'sɔnik/  

  • Tính từ
    (thuộc) cha xứ; (thuộc) mục sư