Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parson's nose /pɑ:snz 'nəʊz/  

  • Danh từ
    (Mỹ pope's nose) (khẩu ngữ)
    phao câu (gà)