Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churchman /'tʃə:tʃmən/  

 • Danh từ
  người trong giáo hội
  giáo sĩ
  người theo giáo phái Anh

  * Các từ tương tự:
  churchmanly, churchmanship