Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mục sư (giáo hội Anh)
    hiệu trưởng (một số trường đại học, trường dòng)

    * Các từ tương tự:
    rectorate, rectorial, rectorship, rectory