Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Australia) người trại chủ chăn nuôi gia súc
    tác giả bài ca đồng quê
    người chăn cừu