Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastorali /pæstə'rɑ:li/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) khúc đồng quê

    * Các từ tương tự:
    pastoralia, pastoralism, pastoralist