Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastorale /pæstə'rɑ:li/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) khúc đồng quê