Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cha xứ (giáo hội Anh)
  đại diện (giáo hội La Mã)
  vicar of Christ
  giáo hoàng (đại diện cho Chúa)

  * Các từ tương tự:
  vicar of christ, vicarage, vicaress, vicarial, vicarian, vicariate, vicarious, vicariously, vicariousness