Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicarial /vai'keəriəl/  

  • Tính từ
    (tôn giáo) (thuộc) cha sở