Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicarious /vi'keəriəs/  /vai'keəriəs/

 • Tính từ
  lây, chia sẻ với người khác (cảm xúc)
  chị ta không thể có con, nhưng trông nom con của em trai chị, chị cũng thấy vui lây
  chịu thay
  vicarious sufferings
  đau khổ chịu thay cho người khác

  * Các từ tương tự:
  vicariously, vicariousness