Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicariously /vi'keəriəsli/  

  • Phó từ
    [bằng cách] chia sẻ với người khác
    [bằng cách] chịu thay cho người khác