Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vợ linh mục
    bà xơ thủ quỹ
    bà giúp việc nữ tu viện trưởng