Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicarage /'vikəridʒ/  

  • Danh từ
    nhà [cha] xứ