Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicarage /ˈvɪkərɪʤ/  

  • noun
    plural -ages
    [count] :a vicar's home