Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecclesiastic /i,kli:zi'æstik/  

  • Danh từ
    tu sĩ (công giáo)

    * Các từ tương tự:
    ecclesiastical, ecclesiastically, ecclesiasticism, ecclesiasticus