Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuẩn, chuẩn mực
  bộ phim này xúc phạm tới mọi chuẩn mực của thị hiếu lành mạnh
  kinh sách được công nhận
  danh mục tác phẩm của một tác giả
  bài thơ này nay đã được công nhận là thuộc danh mục tác phẩm của Shakespeare
  Danh từ
  giáo sĩ đặc nhiệm (ở một nhà thờ lớn)
  the Rev Canon Arthur Brown
  giáo sĩ đặc nhiệm Arthur Brown

  * Các từ tương tự:
  canon law, canon-lawyer, canoness, canonical, canonical form, canonically, canonicals, canonicate, canonicity