Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canonical /'kənɒnikl/  

 • Tính từ
  theo luật nhà thờ
  có trong danh sách các kinh sách được công nhận
  đúng chuẩn; chấp nhận được

  * Các từ tương tự:
  canonical form, canonically, canonicals