Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ tu sĩ
    nữ mục sư