Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canonicate /'kænənri/  

  • Danh từ
    lộc của giáo sĩ
    chức giáo sĩ
    giáo sĩ (nói chung)