Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canonicals /'kənɒniklz/  

  • Danh từ
    quần áo lễ (của giáo sĩ)