Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo sĩ
    (cách viết khác priestess) thầy tế (trong một đạo không phải là đạo Cơ Đốc)

    * Các từ tương tự:
    priest-ridden, priestcraft, priestess, priesthood, priestlike, priestliness, priestling, priestly