Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confessor /kən'fesə[r]/  

  • Danh từ
    giáo sĩ nghe xưng tội