Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] giáo sĩ;[như] giáo sĩ
    his priestly duties
    trách nhiệm giáo sĩ của ông ta