Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, chủ yếu dùng để xưng hô)
  cha tuyên úy (trong quân đội)
  good morning, padre!
  chào cha!
  giáo sĩ; cha sứ