Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evangelist /i'vændʒelist/  

  • Danh từ
    tác giả Phúc Âm
    người truyền giảng Phúc Âm

    * Các từ tương tự:
    evangelistic, evangelistically