Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evangelistic /i,vændʒe'listic/  

 • Tính từ
  [thuộc] kinh Phúc Âm
  [thuộc] tác giả Phúc Âm
  [thuộc] người truyền giảng Phúc Âm

  * Các từ tương tự:
  evangelistically