Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thuyết giáo, người thuyết pháp, người giảng đạo

    * Các từ tương tự:
    preachership