Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cổ)
    như clergyman

    * Các từ tương tự:
    clerical, clericalism, clericalist, clerically, clericals