Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clericalist /'klerikəlist/  

  • Danh từ
    người theo thuyết giáo quyền