Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clericalism /'klerikəlizm/  

  • Danh từ
    thuyết giáo quyền