Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thư ký, [thuộc] văn phòng
  a clerical error
  một lỗi khi biên chép, đánh máy…
  [thuộc] tăng lữ
  clerical dress
  y phục tăng lữ

  * Các từ tương tự:
  clericalism, clericalist, clerically, clericals