Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hieratic /haiə'rætik/  

  • Tính từ
    (thuộc) thầy tu
    hieratic writing
    chữ thầy tu (ở cổ Ai-cập)