Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pontifical /pɒn'tifikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] giáo hoàng
  (thường thuộc ngữ) do giám mục (hồng y giáo chủ) hành lễ
  (nghĩa xấu) như thể chỉ mình biết; như thể chỉ mình mình có ý kiến đúng

  * Các từ tương tự:
  pontificalia, pontifically