Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monastic /mə'næstik/  

 • Tính từ
  [thuộc] tu sĩ, [thuộc] tu viện
  a monastic community
  cộng đồng tu sĩ
  [theo kiểu] tu sĩ
  he lives a life of monastic simplicity
  ông ta sống một cuộc sống giản dị như tu sĩ

  * Các từ tương tự:
  monasticism