Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monasticism /mə'næstisizəm/  

  • Danh từ
    lối sống tu sĩ