Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecclesiastical /i,kli:zi'æstikl/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [thuộc] tu sĩ
  [thuộc] giáo hội Công giáo

  * Các từ tương tự:
  ecclesiastically