Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecclesiastically /i,kli:zi'æstikli/  

  • Phó từ
    với tư cách là tu sĩ; theo cách tu sĩ