Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    địa vị mục sư, địa vị người giảng đạo