Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

missionary /'mi∫ənri/  /'mi∫əneri/

 • Danh từ
  nhà truyền giáo
  Catholic missionary
  nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa
  speak with missionary zeal
  nói với tất cả nhiệt tình của một nhà truyền giáo

  * Các từ tương tự:
  missionary salesman