Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

missionary salesman /'miʃnəri'seilzmən/  

  • Danh từ
    người đại lý chào và bán hàng (ở một vùng)