Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tôn giáo)
  phó linh mục
  a curate egg
  (từ Anh, nghĩa xấu)
  điều có mặt tốt mặt xấu