Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghành dệt)
    sợi canh, sợi khổ (của tấm vải)

    * Các từ tương tự:
    abbacy, abbatial, abbess, abbey, abbo, abbot, abbr, abbreviate, abbreviated